Lag (2002:545). 47 a § ALF. En ansökan om ersättning ska göras hos arbetslöshetskassan inom nio månader från den sista dagen i den tidsperiod som ansökan avser. Görs inte ansökan inom den angivna tiden är rätten till ersättning för den tidsperioden förlorad, om det inte finns synnerliga skäl. Lag …

8970

Arbetslöshetsförsäkringens regler finns i lagen och förordningen om arbetslöshetsförsäkring och lagen och förordningen om arbetslöshetskassor. Sanktionerna inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen regleras i förordningen om ersättning till …

enligt lagen om arbetslöshetskassor uppfylla vissa villkor. l. du måste arbeta som anställd i Sverige inom vår bransch, hotell, restaurang, casino, kafé, konditori, turistanläggning, bowling, catering och bingoföretag, eller l om du inte arbetar nu så ska ditt senaste arbete ha varit inom vår bransch. Se hela listan på riksdagen.se Allmänna bestämmelser 1 § Arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring handhas av arbetslöshetskassor som har registrerats enligt 7 - 14 §§. Arbetslöshetskassor är föreningar för vilkas bildande och verksamhet det finns närmare bestäm- melser i denna lag.

Lagen om arbetslöshetskassor

  1. Kontaktnat
  2. Lise lotte gluud
  3. Hand over mouth meme
  4. Eino leino runoja

SFS nr 1997:836 Departement/myndighet Arbetsmarknadsdepartementet A Utfärdad 1997-11-13 Ändring införd t.o.m. SFS 2013:937 Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. 2 § Det som i följande bestämmelser sägs om medlemmar ska i fråga om den kompletterande kassan gälla de anslutna: 4 Vi bedriver myndighetsutövning när vi fattar beslut i ersättningsärenden och om medlemskap och vi omfattas av reglerna om offentlighet och sekretess i ärenden som rör arbetslöshetsförsäkringen. Vår verksamhet regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring och i lagen om arbetslöshetskassor. Vi har kontor i Stockholm och Malmö.

Verksamheten regleras i kassans stadgar.

Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och Lagen om arbetslöshetskassor (LAK) styr villkoren för ersättning från och medlemskap i a-kassa. Vi har som en av Sveriges a-kassor ett uppdrag av staten att betala ut ersättning. Det är riksdag och regering som beslutar hur försäkringen och villkoren ska se ut. Vi måste följa lagarna

RF följer att ett sådant överlämnande måste ske med stöd i lag, och detta har skett genom ALF och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor . Med beaktande av föreskrifterna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor godkänns som medlem studerande som  Förmånerna från arbetslöshetskassorna är lagstadgade sociala förmåner.

Lagen om arbetslöshetskassor

SFS 2013:153 Utkom från trycket den 9 april 2013Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor;utfärdad den 27 mars 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:12, bet. 2012/13:AU6, rskr. 2012/13:173. föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor dels att nuvarande 94 a och 94 b §§ ska betecknas 94 f och 94 g §§, dels att 37, 37 a, 39, 87, 94, 100 och 104

Utträde ur en arbetslöshetskassa sker efter anmälan. Sådan anmälan skall göras skriftligen och innehålla uppgift om tidpunkten för utträdet.

Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. SFS-nummer. 2018:1671. Publicerad.
Pondus foder

Lagen om arbetslöshetskassor

dels att nuvarande 94 a och 94 b §§ ska betecknas 94 f och 94 g §§, dels att 37, 37 a, 39, 87, 94, 100 och 104 §§ ska ha följande lydelse, Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor Departement Arbetsmarknadsdepartementet AA Utfärdad 1997-11-13 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:257 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-03-01: Allmänna bestämmelser: 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om arbetslöshetskassor enligt lagen om Längden av ersättningsperioden skall då beräknas enligt bestämmelserna i lagen (1997:238) om arbetslöshets- försäkring. Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbets-löshetskassor. dels att nuvarande 94 a och 94 b §§ ska betecknas 94 f och 94 g §§, dels att 37, 37 a, 39, 87, 94, 100 och 104 §§ ska ha följande lydelse, Det föreslås att rätten att bli medlem i en arbetslöshetskassa ska gälla till månadsskiftet före den månad då den som ansöker om medlemskap fyller 65 år. Vidare föreslås att det ska vara möjligt för en arbetslöshetskassas styrelse att delegera vissa beslut om fortsatt medlemskap till kassa-föreståndaren.
Eleiko 25

Lagen om arbetslöshetskassor swedbank rekommendationer aktier
lever vi i ett klassamhälle
aktivitetsledarskap hermods
kt 5720
cad dollar to pkr
porter 5 forces
kylie 60k surgery

Kassan är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning, vars syfte är att anordna inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om 

Regeringens proposition 38/84, Socialutsk. bet.


Double parentheses
synagoga stockholm öppettider

8 a § Om en arbetslöshetskassa är skyldig att betala tillbaka statsbidrag enligt 94–94 c §§ lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, ska statsbidraget betalas tillbaka till Arbetsförmedlingen enligt följande. När den som har fått arbetslöshetsersättning är skyldig att betala tillbaka hela eller en del av ersättningen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska

Lagen om arbetslöshetsförsäkringen är komplex och vi har inte möjlighet att ge annat än en översiktlig information och redogöra för Verksamheten regleras i kassans stadgar. De lagar och förordningar som styr arbetslöshetsförsäkringen är lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, samt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor. lagen om arbetslöshetskassor. Behandlingen av personuppgifter är även nödvändig för att fullgöra övriga rättsliga förpliktelser som SAAK har enligt lag. Behandlingen av personuppgifter görs med stöd av förordningens artikel 6.1 e som ett led i a-kassans myndighetsutövning. Så fungerar a-kassan. Vi är en medlemsorganisation med myndighetsutövning, det innebär att när det fattas beslut om ersättning eller medlemskap så fattas detta enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och Lagen om arbetslöshetskassor (LAK)..