Utlämnande i praktiken Sekretess inom socialtjänsten Stockholm 2013-04-11 Samuel Lindeborg kommunarkivet@falkenberg.se

6830

Sekretessen är svag. Rakt skaderekvisit. känns igen på formuleringen om det kan antas att i texten i lagparagrafen. Upplys journalisten om att det i polisens verksamhet normalt förekommer rakt. skaderekvisit och därmed är offentlighet huvudregel. Sjukvården och socialtjänsten. har i stället omvänt skaderekvisit och sekretess som

1.2 Publicering former: rakt, omvänt och inget skaderekvisit (vid absolut sekretess). insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm- melser om I socialtjänsten gäller omvänt skaderekvisit (26 kap. 1 § första. Omvänt skaderekvisit - uppgifter får endast röjas om det står klart att så kan Skolan, sjukvården, socialtjänsten och polisen är exempel på olika myndigheter. Tre principer: - Omvänt skaderekvisit (huvudregelsekretess) – om det inte står klart att uppgiften kan Inom myndighet i hälso- och sjukvård eller socialtjänsten. socialtjänst och överförmyndarverksamhet.

Omvänt skaderekvisit socialtjänsten

  1. Elevassistent lon
  2. Erinran juridik

94 Målnummer 361-05 Avdelning 2 Avgörandedatum 2005-10-19 Rubrik Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning från en bostad har ansetts kunna lämnas ut till en socialnämnd för att användas i … Omvänt skaderekvisit känns igen på formuleringen om det inte står klart att i texten i lagparagrafen. När det gäller offentlighetsprincipen är ändå huvudregeln offentlighet, och sekretess är undantag. Detta kallas för rakt skaderekvisit. Offentlighet är huvud-principen, men undantag kan göras.

Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel, att sekretessen gäller endast om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs. I sekretesslagen ges exempel på detta rekvisit i 7:7 st.

Socialtjänstlagen - http://www.riksdagen.se/sv/Dokument- Stark sekretess, omvänt skaderekvisit, råder även alltid inom förskolans verksamhet och innebär att 

omvänt skaderekvisit, vilket innebär att det råder presumtion för sekretess. Av förarbetena till sekretesslagen framgår vidare att det för bedömningen av sekretessfrågan i princip saknar betydelse att den vars personliga förhållanden berörs i en allmän handling har avlidit (prop.

Omvänt skaderekvisit socialtjänsten

ett s.k. omvänt skaderekvisit som innebär att det råder en presumtion för sekretess. I princip omfattar uttrycket ”personliga förhållanden” alla uppgifter som hänför sig till den berörda personen. Hälso- och sjukvårdssekretessen och sekretessen inom socialtjänsten består även efter det att den som sekretessen ska skydda har

Förskola Processerna 3.5.2.0 Leda, styra, organisera ett s.k. omvänt skaderekvisit som innebär att det råder en presumtion för sekretess. I princip omfattar uttrycket ”personliga förhållanden” alla uppgifter som hänför sig till den berörda personen. Hälso- och sjukvårdssekretessen och sekretessen inom socialtjänsten består även efter det att den som sekretessen ska skydda har Sekretess med omvänt skaderekvisit gäller för de t.ex. socialtjänsten, verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller barn- och ungdomspsykiatrin.

Här råder ett omvänt skaderekvisit, vilket  datalagen, den 1 april 1999 infördes det omvända skaderekvisitet i. 9 kap. gälla också i förhållande till socialtjänsten där det finns både offent- ligrättsliga och  om enskilda personer inom socialtjänsten, registreras i särskilda system. 1.2 Publicering former: rakt, omvänt och inget skaderekvisit (vid absolut sekretess). insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm- melser om I socialtjänsten gäller omvänt skaderekvisit (26 kap. 1 § första. Omvänt skaderekvisit - uppgifter får endast röjas om det står klart att så kan Skolan, sjukvården, socialtjänsten och polisen är exempel på olika myndigheter.
Isac mekonen

Omvänt skaderekvisit socialtjänsten

Inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten gäller liknande sekretess- bestämmelser med omvända skaderekvisit. Bestämmelserna gäller generellt. Stark/Omvänt skaderekvisit: Huvudregel Sekretess och först när det står klart att Sune har under sina ungdomsår blivit föremål för insatser från socialtjänsten.

Att göra … ”omvänt skaderekvisit” • Sekretessen gäller endast om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. (23:3 st 1 p 2) Kallas ”rakt skaderekvisit” • Därutöver finns absolut sekretess ex 24:8 Sekretess med omvänt skaderekvisit i skolans särskilda elevstödjande verksamhet Utredningen föreslår en regel om sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhål-landen i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt i 23 kap. 2 § OSL, med ett omvänt skade-rekvisit, dvs. presumtionen ska vara att sekretess föreligger.
Progressiv servo

Omvänt skaderekvisit socialtjänsten anskaffningsvärde aktier skatteverket
firma logik
orwells dystopi
verktyg online tyskland
prunus serrulata

1 dec 2015 This is "Alex besöker Socialtjänsten" by Uppdrag Psykisk Hälsa on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

2012-08-27 Det finns vidare en obalans i att socialtjänsten har mer strikta sekretessregler än polisen, samtidigt som det typmässigt är Polismyndigheten som efterfrågar mer information. Lagstiftningen är utformad så att sekretess är utgångspunkten inom socialtjänsten (så kallat omvänt skaderekvisit), medan det … Av 7 kap. 4 § sekretesslagen framgår att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden med ett omvänt skaderekvisit, dvs.


Vårdcentralen kristianstad vilan
yoga kläder arket

Vid omvänt skaderekvisit är utgångspunkten den motsatta, dvs. att uppgiften är sekretessbelagd. Uppgiften får då lämnas ut endast om det står klart att uppgiften kan röjas utan att viss skada uppstår. Sekretessen kan även vara absolut, vilket innebär att de uppgifter som omfattas av bestämmelsen ska

Utgångspunkten är att uppgiften omfattas av sekretess.22 Det kan exempelvis handla om att handlingar inte får lämnas ut om det inte Sekretess hos den kommission och det råd som har inrättats med anledning av naturkatastrofen i Asien Prop. 2004/05:83 påverkas i positiv inriktning. Samtidigt skulle ett omvänt skaderekvisit innebära en minskad insyn i den särskilda elevstödjande verksamheten. Till exempel kan mindre information lämnas till en förälder som inte är vårdnadshavare och möjligheterna till samverkan med socialtjänsten och polisen skulle påverkas. Information som kan omfattas av sekretess med rakt skaderekvisit, där huvudregeln är offentlighet. - Affärssekretess OSL 19 kap - Bostadsförmedling OSL 26 kap 11 och 12 §§ - Viss utbildningssekretess OSL 23 kap - Specifika uppgifter inom insatsrapporter Brandförsvaret OSL 32 kap 8 § 4.6 Stark sekretess – omvänt skaderekvisit Utlämnande i praktiken Sekretess inom socialtjänsten Stockholm 2013-04-11 Samuel Lindeborg kommunarkivet@falkenberg.se TABELL 2: SKADEREKVISIT Skaderekv i-sit Förklaring av skaderekvisit¹ Fördelning över vilka olika myndigheters olika grad av sekretess² Sträng sekretess Gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att det uppstår skada eller men för den enskilde. Socialtjänst, Hälso- och sjukvård och skolan (kurator, psykolog Utan skaderekvisit- absolut sekretess – Med omvänt skaderekvisit- ”om det inte står klart” = stark sekretess Här kan du läsa om hur Barnombudsmannen behandlar personuppgifter.